Skip To The Main Content

For henviser

Til henviser

Friskstiftelsen er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern, døgnbehandling, og gir tilbud til pasienter med alvorlig angst, depresjon, traumeplager og/eller vansker i relasjon til andre. 

Vi gir spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og har en avtale med Helse Sør- Øst RHF og Fritt Behandlingsvalg/Helfo om leveranse av spesialisthelsetjenester for egen region.

Målgruppe: Vi gir døgnbehandling til personer med alvorlig angst- og depresjonstilstander, traumerelaterte lidelser – PTSD, dissosiasjon og personlighetsproblematikk av moderat grad. Vi jobber traumesensitivt og utviklings-/tilknytningspsykologisk orientert, etterstreber helhetlig tilnærming, også med fokus på livsstilsendring. Vi søker å integrere utvikling av ressurser og selvaksept hos våre pasienter.

Pasienten som passer hos oss er:
 • Generelt stabilisert.
 • Kan fungere i et gruppefellesskap, strukturere seg selv og håndtere fritid på egenhånd.
 • Personen reiser selv til og fra avdelingen.
 • Motivert for intensiv aktivitet og endringsarbeid
 • Har nytte av tilnærming på flere områder og med flere metoder/innfallsvinkler
 • Utredet med vanlig allmenpsykiatrisk utredning 
 • Klar for fokusert arbeid.

Alvorlig grad av problematikk som psykose, akutt selvmordsproblematikk, rusmisbruk, selvskading, spiseforstyrrelse og voldsproblematikk ligger utenfor vår omsorgskapasitet.

Hvem kan henvise?

Friskstiftelsen rettighetsvurderer ikke, pasienten må derfor være rettighetsvurdert av DPS eller øvrig spesialisthelsetjeneste. Fastleger og avtalespesialister har dessverre ikke mulighet til å henvise direkte til oss, men via overnevnte instanser.
For spørsmål kan henviser kontakte oss på tlf: 62 78 28 20.

 

Henvisning

 Hva henvisningen må inneholde
 
• Tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten

•  Rettighetsvurdering og resultat av denne.

•  Bakgrunnsopplysninger

•  Sykehistorie/tidligere behandling

•  Aktuell situasjon

•  Diagnose/tentativ diagnose

•  Målsetting for behandlingen

Relevant dokumentasjon fra tidligere behandling (ved samtykke fra pasient)

 

Mer om Søknaden til Friskstiftelsen

1. Bakgrunnsopplysninger/sykehistorie

 • Fullt navn, adresse og fødselsnummer
 • Oppvekstforhold
 • Eventuelle traumer, herunder seksuelle overgrep
 • Tidligere gjennomført psykiatrisk behandling og utbytte av denne
 • Medikamentell behandling og effekten av denne
 • Eventuell somatisk sykdom

2. Aktuell situasjon

 • Tilstandens varighet
 • Mest fremtredende symptomer, f.eks. depressivitet, angst, fobier, samlivskonflikter, arbeidskonflikter, spiseforstyrrelser, personlighetsmessige problemer o.l.
 • «Utagering», som suicidalitet, medikament-/rusmisbruk, selvskading
 • Behandlingsmotivasjon
 • Hvilke lokale behandlingsmuligheter foreligger og er utprøvd

3. Tentativ diagnose

4. Målsetting

 • Beskriv så konkret som mulig pasientens tre - fire viktigste målsettinger/ønsker for eventuell behandling her - «bestilling»

5. Resultater fra utredning, herunder testresultater

 

Finansiering
Friskstiftelsen er finansiert av offentlige midler via HSØ og det er ingen egenandel. Innleggelse er gratis som i alle andre sykehus som er offentlige eller har driftsavtale med det offentlige.

Forvern
Vi innkaller til forvern, for å informere pasienten om vårt tilbud og drøfte om det passer for ham/henne.

Dekning av reise
Pasientreiser dekker utgifter ved reise til forvern, inn- og utskrivelse

INFORMASJONSBROSJYRE - TIL HENVISERE

20181003_144415